DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95632

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Наталія Валентинівна Прямухіна

Анотація


У статті досліджено основні блоки проблем, які перешкоджають інтеграційним
процесам України до світового економічного простору: економічний, управлінський, ринковий. Обґрунтовано взаємозалежність і взаємообумовленість проблем та необхідність комплексного підходу щодо їх вирішення. Виділено проблеми, вирішення яких є першочерговим для розвитку нашої держави та її регіонів, а саме – корупцію та зовнішньоторгівельну політику. Визначено, що вплив корупційних механізмів спотворює структуру економічної системи, змінює пріоритетність галузей для розвитку регіонів, деформує інвестиційні потоки та механізм надання державної підтримки. Елементи архітектури економічного простору прагнуть отримати прибуток у найкоротші строки, тому поглиблюють цю проблему і підтримують ті сегменти, які спроможні її вирішити. В
результаті зміна галузевих пріоритетів доходить до абсурду щодо стимулювання одних (менш важливих) і пригнічення інших (більш важливих) галузей і набуває кримінального характеру. Зовнішньоекономічна політика прямо пов¢язана із реальною економікою, інвестиціями, інноваційними процесами та ін., тому визначена як вектор розвитку для територій, інтеграційних процесів економічного простору. Реалізація економічної та
соціальної політики в Україні в майбутньому буде значно залежати від того, наскільки успішно в країні буде реалізовуватися на практиці модель відкритої конкурентної економіки, що дозволить залучити до економіки України необхiднi матерiальнi, трудові, технологiчнi ресурси з одного боку, та використати зовнiшнi ринки для збуту вітчизняної продукції— з іншого. За таких умов перед Україною постає проблема вибору стратегічних
партнерів та напрямів інтеграції у світовий економічний простір для досягнення поставленої мети. Сформульовано основні підходи, актуальні для забезпечення результативності подолання визначених проблем та зменшення їх негативних наслідків.


Ключові слова


інтеграція, світовий економічний простір, корупція, зовнішньоекономічна політика, конкуренція, регіони, стратегія розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія розвитку України у період до 2020 р.: проект / М-во економіки

України. – К., 2008. – 268 с.

Стратегічні напрями переходуУкраїни на засади сталого розвитку в контексті

її інтеграції до Європейського співтовариства / [моногрф. / ред. Е.В. Соботович]. - К. :

Салютис, 2005. – 44 с.

Черевко Д.Р. Знаходження сфери допустимого ризику регіональних

експортно-імпортних операцій / Зб. наук. праць «Формування ринкової економіки» № 22.

— К.: КНЕУ, 2009.

Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: учеб. пособ. / Г.А. Ахинов,

Е.Н. Жильцов –М.: ИНФРА-М, 2008.–354с.

Варналій З. С. Теоретичні засади детінізації економіки України //Вісник

Вінницьк. політехніч. ін-ту.–2014.–№1.–с.48-50.

Бидельманова М.М. Предпосылки создания кластеров и их роль в развитии

экономики Республики Казахстан / М.М. Бидельманова // Науково-виробничий журнал

«Часопис економічних реформ». - 2012. – №1(5). – С. 129-135.

Войтович А.Д. Кластеризація регіонів за рівнем соціально-економічного

розвитку / А.Д. Войтович // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. -

№4, Т.1. – С.248-252.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Филюк Г.М. Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України:

суперечності розвитку, напрями гармонізації / Филюк Г.М. // Український соціум. - К., 2014.

- №1(48). - С.99-105.

Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторгівельною діяльністю в

Україні: регулювання та контроль: моногр. / Л.М. Пісьмаченко. – Донецьк: Тов. «Юго-

Восток, Лтд». – 2008. – 366 с.

Schmalensee R. and Willіn R. Handbook of Industrial Organization / R.

Schmalensee and R. Willіn. – Amsterdam, 1989.

Грущинська Н.М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних

світогосподарських процесах / Н.М. Грущинська, М.П. Музиченко // Актуальні проблеми

економіки. – 2010. – №7. – С. 19–26.

Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / М. Портер – М.:

Междунар. отношения, 1993. – 896 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ