DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95663

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Володимир Петрович Задорожний, Світлана Володимирівна Онищенко

Анотація


У статті досліджено основні проблеми формування міжбюджетних відносин на рівні регіонів. Розглянуто основні напрями формування ефективної моделі міжбюджетних відносин на сучасному етапі, які передбачають: визначення у законодавчих актах фінансово-економічної сутності сектора публічного управління як суспільного сектора; утворення сектора публічного управління з чітким визначенням функціональної відповідальності за надання державних та місцевих послуг; процес оптимізації  адміністративного устрою країни, який має бути пристосований до нових форм і методів управління; визначення суб’єктами міжбюджетних відносин відповідно до міжнародних стандартів; забезпечення розподілу функціональних видатків бюджетів щодо надання державних і місцевих послуг між суб’єктами міжбюджетних відносин та достатнього рівня власних дохідних джерел бюджетів місцевого і регіонального самоврядування, їхньої фінансової автономії. Проаналізовано сучасні тенденції функціонування системи міжбюджетних відносин. Виявлено тенденцію збільшення розриву видатків державного бюджету над доходами. Це підтверджує вимогу, удосконалення механізму наповнення дохідної частини місцевих бюджетів  та оптимізації видатків з державного бюджету України. Виявлено, що формуванню ефективної системи фінансового забезпечення на місцевому рівні  сприяє залучення такого інструменту як місцеві запозичення. В Україні найбільшим і найнадійнішим джерелом місцевих доходів поки що залишаються міжбюджетні трансферти. Розглянуто децентралізацію видаткових повноважень та впровадження нових напрямів видатків. Зазначено основні напрями удосконалення ефективної моделі міжбюджетних відносин на сучасному етапі. Наведено основні етапи зміцнення дохідної частини бюджетів органів місцевого самоврядування з урахуванням світового досвіду. 


Ключові слова


міжбюджетні відносини, децентралізація видаткових повноважень, ефективність міжбюджетних відносин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний Кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 26 квітня 2015 року № 79-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.radagov.ua.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність із нормами діючого законодавства » від 15 січня 2015 року № 118 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 02 березня 2015 року № 212 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Міністерство фінансів України. // Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua/

Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: [монографія] / З. С. Варналій, Т. В. Бугай, С. В. Онищенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 271 с.

Лопушняк Г. Державні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України / Г. Лопушняк // Демократичне урядування : наук. вісник. – 2011. – Вип. 6. – С. 36-44.

Савчук Н.В. Міжбюджетні відносини в системі державних фінансів / Н.В.Савчук //Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності. Мат. міжнар. наук.-практ. конф.11-12 квітня 2014 р. м. Чернігів. – Чернігів, Чернігівський нац. екон. унів. – С.93-95.

Стратегія розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : [аналітична доповідь]. – К. : Нац. ін-т стратег. досл., 2010. – 26 с.

Офіційний сайт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ