DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95799

ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ – ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Юрій Олександрович Усик

Анотація


Роботу присвячено вивченню закономірностей циклічного розвитку економічних систем, зокрема світової економіки. Автором зосереджено увагу на великих циклах кон’юнктури (технологічні цикли, цикли М. Кондратьєва). Згідно з теорією М. Кондратьєва, основним елементом довгострокової циклічності є динамічний науково-технологічний прогрес, пов’язане з ним економічне зростання і соціально-економічні процеси. Кожен з них розвивається за своїми законами і викликається специфічними імпульсами, які зливаються в одну циклічну хвилю. Продовженням цієї теорії стали погляди Й. Шумпетера, який стверджував, що інновації викликають до життя довгі хвилі ділової активності; він розглядав їх як «прояв технологічної революції та її наслідків». Проведений статистичний аналіз світової економічної динаміки за період 1961-2014 рр., виявив наявність двох найглибших криз: 1980-1982 рр. та 2008-2010 рр. Зіставивши отриманні дані з теорією технологічних укладів С. Глазьєва, автор дійшов висновку, що на сьогоднішній день людство знаходиться на етапі активного розвитку шостого технологічного укладу. Провівши аналіз технологічної структури промисловості України, дійшли висновку, що наразі в Україні переважають технології третього та четвертого укладів, на п’ятий уклад доводиться до 10% промисловості. З метою прискорення виходу вітчизняної економіки з кризи та підвищення конкурентоздатності вітчизняної промисловості, автор вважає за доцільне не наздоганяти провідні країни, впроваджуючи частково застарілі технології п’ятого технологічного укладу, а впроваджувати новітні, актуальні технології шостого технологічного укладу, а саме: молекулярну біологію, генну інженерію, нанотехнології, системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі та інші.


Ключові слова


циклічність, криза, технології, технологічний уклад, інновації, конкурентоспроможність, постіндустріальна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. Основи

економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. /

Григорій Никифорович Климко (ред. ), Василь Павлович Нестеренко (ред. ). -2. вид.,

перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1999. - 743 с.

Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации ХХІ века / Ю.В.

Яковец. – М.: Экономика, 2011. – 382 с.

Мясникова Л.А. От глобального кризиса к катастрофе миросистемы

/Л.А.Мясникова // МЭиМО. 2011. -№2. – С.12-15.

Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. /

Н.Кондратьев - М.:ЮНИТИ, 2000. – 98 с.

Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків,

капіталу, відсотка та економічного циклу / Й.А. Шумпетер; пер. з англ. В. Старка. – К.:

Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.

Глазьев С.Ю. Теории долгосрочного технико-экономического развития /

С.Ю. Глазьев. – М.: ВлаДар, 1993. – 223 с.

http://data.worldbank.org/ – офіційний сайт Світового банку.

Зинченко А. Характерные черты 6-го технологического уклада /А. Зинченко

– [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.researchclub.com.ua/jornal/221

ПолунєвЮ. Технологія економічного прориву // Дзеркало тижня. – 2006. – №

(620). – 28 жовтня.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для

України / А.А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631 с.

Економіка знань та її перспективи для України / за ред. акад. НАН України

В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозування, 2005. – 168 с.

Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления

экономических систем к идеальности [Електронний ресурс] / В. Василенко // Соціально-

економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 65-72. — Режим доступу до

журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vvoski.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ