DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95802

Загальнотеоретичні й прикладні проблеми формування стратегії розвитку промислового виробництва України в умовах економічної кризи

Ольга Юриївна Кудріна

Анотація


У статті розглянуто проблеми формування стратегічних планів функціонування промисловості України в умовах економічної кризи. Досліджено етапи  розвитку промислового виробництва України, які все виразніше і гостріше проявляються диспропорціями в економічному розвитку. Ці протиріччя неминуче призводять до загострення ситуації в промислової галузі. Визначено, що переважна більшість учасників економічних відносин ні технічно, ні економічно, ані психологічно ще не повністю готові до новацій розвитку промисловості України. Відзначено, що саме реструктуризація та інноваційний розвиток промисловості є нагальним, актуальним завданням держави. Вказано, що локалізація і усунення зазначених проблем в умовах фінансової кризи неможливі без формуванням й обґрунтуванням стратегії розвитку промислового підприємства, та розробки методичних рекомендацій щодо оптимального вибору моделі стратегічного управління промисловим підприємством в умовах викликаних кризовими економічними процесами. З’ясовано, що концептуальною основою досліджуваної проблеми є використання синергетико-інституціональної парадигми розвитку промислового підприємства. Визначено, що стратегічне планування розвитку промислових підприємств, засноване  на посиленні активізації їх синергетико-інституціонального потенціалу, не має повного наукового забезпечення відповідним понятійним апаратом і методичним інструментарієм. Вважаємо, що сьогодні, в умовах розростання економічної кризи, забезпечення сталого розвитку промислових підприємств є важливою проблемою сучасної української економіки, яка зумовлює необхідність поглиблених удосконалень стратегічного управління. Визначено, що початковим етапом у цьому напрямі повинно стати стратегічне планування і не стільки функціонування, скільки розвитку промислових підприємств. Виявлено, що вирішення зазначеної проблеми в умовах інноваційно-структурної перебудови економіки України пов’язане з подальшими дослідженнями механізму стратегічного планування, яке повинно враховувати постійні зміни мікро- і макросередовища підприємства.


Ключові слова


економіка, ефективність, криза, планування, підприємство, промисловість, потенціал, стратегія, управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дойль П. Менеджмент: стратегія і тактика / П. Дойль ; пер. с англ. – СПб.: Питер,

– 293 с.

Економіка України : навч. посіб. / Голіков А. П., Казакова Н. А. – К.:Знання, 2008.

– 286 с.

Коновал В.В. Аналіз стану легкої промисловості в умовах трансформаційної

економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=13

Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. (частина 1:

Загальна оцінка макроекономічної ситуації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rrchastina-

-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/

Легка промисловість України: реалії та перспективи розвитку. Експертно-

аналітична доповідь / Колектив авторів під науковою редакцією д.е.н., професора, член-кор.

НАПН України І. М. Грищенка. – К.: КНУТД, 2015. – 82 с.

Мандзіновська Х. О. Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-

економічної діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2015/2_0/156_161.pdf

Металургія України: стан, конкурентоспроможність, перспективи [Електронний

ресурс]. – Режим доступу :

http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/metalurgiya_ukrayini_stan,_konkurentospromozhnist,_perspek

tivi.html

Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Розвиток сектора чорної металургії в Україні. – К. : «Міленіум», 2004. – 110 с.

Романенко В.А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

file:///D:/olya/Downloads/EkUk_2013_10_6%20(1).pdf

Стариченко Л. Л., Фокіна І. В.,Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної

промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

file:///D:/olya/Downloads/ecvd_2014_2_7.pdf

Чуприна Н. М. Актуальні економічні питання в хімічній галузі України

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/25.pdf

Україна залишилася в топ-10 світових виробників сталі [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-ostalas-top-10-mirovyh-proizvoditeley-

html


Пристатейна бібліографія ГОСТ