DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95849

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МІНІМІЗАЦІЇ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ігор Ігорович Сташкевич

Анотація


У статті проведено дослідження  складових  процесу організаційних змін на підприємстві. Здійснено аналіз методологічних підходів до управління організаційними змінами на підприємстві. Виділено перспективи та напрямки подальшого вдосконалення підходів щодо мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємстві. У статті проаналізовані підходи до управління персоналом в рамках різних теорій організаційних змін і представлені результати емпіричного дослідження особливостей управління персоналом в період організаційних змін у російських компаніях. Виділено п`ять основних моделей організаційних змін на підприємстві, до кожної сформовано пріоритетні завдання управління персоналом. Здійснено аналіз ситуаційного підходу при управлінні організаційними змінами, бо виникає необхідність вибору певної стратегії управління персоналом в залежності від виду організаційних змін. Показана важливість ролі керівника підприємства у процесах впровадження змін на підприємстві. Виділені важливі аспекти процесу впровадження організаційних змін на підприємстві, розкриті особливості вибору варіанту рішення та оцінки ресурсів для впровадження змін на підприємстві в залежності від типу менеджера. Достатньо повно розкрито етап подолання кризи впровадження змін. Наведена модель оцінки та управління опором персоналу змінам Дж.Хайята, яка містить у собі такі важливі складові: усвідомлення необхідності змін; бажання підтримувати зміни та приймати у них участь; знання того, як саме слід здійснювати зміни та яким має бути результат; здатність впроваджувати зміни систематично та закріпити результати змін.


Ключові слова


організаційні зміни, опір персоналу, управління персоналом, стадна поведінка, рефлексивне управління, процес змін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barnett, W.P. Modeling Internal Organizational Change / William P. Barnett & Glenn R. Carroll // Annual Review of Sociology. – Vol. 21. – 1995. – P. 217–236.

Найпак Д.В. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу / Д.В. Найпак // Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. Теорія та практика державного управління. – Вип.2 (33). – 2011. – С.1.-11.

Андреева Т.Е. Управление персоналом в период изменений в российских компаниях: методики распространенные и результативные / Т.Е. Андреева // Российский журнал менеджмента. – Том.4,№2. – 2006. – С. 25-48.

Пащенко Д.С. Роль генерального директора IT-компании в процессе внедрения изменений в производственные процессы / Д.С. Пащенко // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – Выпуск №4-1. – 2013. – 165-180.

Дусавицкий А.К. О соотношении понятий индивидуального и коллективного субъектов деятельности / А.К. Дусавицкий // Психологическая наука и образование. – 2001. – №2(5-13). – С. 1-8.

Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия: монография / А.И. Пригожин. – М.: Политиздат, 2003. – 271 с.

Дорофеева А.А. Управление организационным поведением персонала на основе повышения его мотивированности / А.А. Дорофеева // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 2015. – № 1 (34). – С. 134-137.

Дорофеева А.А. Мотивационная классификация организационного поведения персонала предприятия / А.А. Дорофеева, А.А. Мадых // Новая экономика (Беларусь, спецвыпуск), 2014. – № 10 (октябрь). – С. 72-75.

Дорофеева А.А. Модель максимизации мотивированности персонала при планировании и организации распределения работ на предприятии / А.А. Дорофеева, В.О. Самуйлов // Інноваційна економіка (Тернопіль), 2014. – № 6 (55). – С. 82-86.

Ansoff I. Implanting Strategic Management / I. Ansoff, J. Macdonnel. – New York: Prentice Hall, 1990. – 520 р.

Вороновицкий М.М. Модель стадного поведения клиентов банка / М.М. Вороновицкий // Экономика и математические методы. – №1, т. 49. – 2013. – С.73-87.

Bikhchandani S. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Information Cascades / S. Bikhchandani, D. Hirshleifer, I. Welch //Journal of Political Economy, 1992. – №100. – Р. 992-1026.

Лепа Р.Н. Модели рефлексивного управления в экономике: моногр. / Р.Н. Лепа; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 391 с.

Hiatt J.M. ADKAR: a model for change in business, government and our community / J.M. Hiatt. – Loveland, CO: Prosci Research, 2006. – 146 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ