DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95863

Соціально-економічний прогноз місця продовольчого комплексу України в забезпеченні споживчих потреб населення України у продуктах харчування.

Ірина Анатоліївна Маркіна

Анотація


В статті представлено умови забезпечення ефективного функціонування вітчизняного продовольчого комплексу в умовах ринку, орієнтованого на споживачів. Розраховано прогнозні значення обсягів виробництва продовольчої продукції населенням України у 2000-2013 рр. Для обчислення прогнозних значень обсягів виробництва на 2014-2019 рр. побудовані рівняння лінійної та квадратичної залежностей тренда за видами виробництва вітчизняної продовольчої продукції та  здійснена їхня оцінка. Доведено правильність використання саме квадратичної залежності тренда, оскільки сума відхилень між фактичними і запланованими значеннями обсягів виробництва продовольчої продукції кожного виду за побудови квадратичного рівняння тренда є меншою від аналогічної суми за лінійної залежності. З метою оцінки ефективного рівня розвитку функціонування продовольчого  комплексу  розраховано  на  фактичні та прогнозні значення рівня самозабезпеченості основним видами продовольчої продукції на 2000-2019 рр. Розраховано середню помилку апроксимації, яка за квадратичної залежності тренда для кожного виду продовольчої продукції є меншою у всіх досліджених випадках за аналогічний показник, розрахований з врахуванням лінійного рівняння тренда. На основі вищеозначених прогнозних показників обчислено прогнозні значення показників рівня самозабезпеченості основними видами продовольчої продукції за аналогічний період.


Ключові слова


соціально-економічний прогноз, продовольчий комплекс, споживання, потреби населення, самозабезпечення, продукти харчування, рівняння тренда.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Баланси споживання основних продуктів харчування населенням України за 2012 рік : статистичний збірник / за ред. Н. С. Власенка. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 56 c.

Баланси споживання основних продуктів харчування населенням України за 2013 рік : статистичний збірник / за ред. Н. С. Власенка. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 56 c.

Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / Л. В. Дейнеко, А. О. Коваленко, П. І. Коренюк, Е. І. Шелудько; за ред. чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – К. : Наук. думка, 2007. – 276 с.

Сенишин О. С. Метод екстраполяції трендів як важливий інструмент ділового планування // Вісник Львівського університету Серія економічна. Випуск 33. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 406 – 410.

Статистичний щорічник України за 2012 рік : статистичний збірник; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна Служба Статистики України, 2013. – 552 c.

Food and Agricultural Organization of the United Nation [Електронний ресурс] / FAOSTAT 2011. – Режим доступу до докум. : http: //faostat3. fao. org/ faostat-gateway/go/to/download/T/TP/E.

Scott L. Global Competitive Advantage and Overall Bilateral Complementary in Agriculture: Statistical Review / L. Scott, T. L. Vollrath, United States Department of Agriculture, Economic Research Service // Statistical Bulletin. – № 850. – Washington, 1992. – 182 р.

WTO Annual Report 2013. International Trade Statistics 2013 [Електронний ресурс] / WTO Organization. – Режим доступу до докум. : www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/stats2013_e.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ