DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95917

Теоретические подходы к трансформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли

Наталія Володимирівна Марченко

Анотація


Підхід до оцінки ефективності інтелектуальних інвестицій розвивається одночасно з розвитком теорії інноваційного розвитку. Рівень розвитку держави визначається глибиною дослідження і впровадженням інноваційних розробок в різних галузях. І це обумовлює необхідність глибокого і системного вивчення проблеми впливу інновацій на макроекономічні та мікроекономічні, а також соціально-політичні тенденції розвитку. Сучасні підходи до управління і рівнем кадрового потенціалу засновані на розгляді інновацій, які поєднують управлінські, фінансово-економічні та соціально-культурні аспекти. Сучасні інновації це трансформація знань в удосконалення рішень. Розроблено багато класифікацій інновацій зарубіжними і вітчизняними вченими, які враховують різні ознаки: рівень новизни, масштаб новизни, характер новизни, область застосування і так далі. Враховуючи теоретичні підходи які розвиватьюся, необхідно подальше дослідження з визначення в сучасній системі підприємств, а так само на рівні державному і міждержавному. Це дозволить розділити інновації на локальні, концептуальні, стратегічні, функціонування та супроводження. Науково-технічна продукція на ринку стає поруч з паливно-енергетичними ресурсами та технологіями, а також сировиною. І розвиток ринку неможливий без світової економічної системи. Провідне місце на ринку інновацій займають розробки, які отримані на базі нових технологій. Це призводить до отримання нових галузей знань, які забезпечує отримання продукту в різній формі і новими споживчими характеристиками. Важливим критерієм оцінки ефективності реалізації інтелектуальних інвестицій є рівень нормативно-правового забезпечення всіх стадій життєвого циклу продукту. Спеціалізовані структури забезпечують різні рівні функціонування підприємства, яке займається інноваціями. Автором розглянуті різні теоретичні погляди багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених на класифікацію інновацій, а також розглянуто найпростіший варіант лінійної моделі і запропоновано удосконалений варіант ланцюгової моделі інновацій. Характерним для даної моделі є зв'язок між виробництвом, маркетингом, фундаментальними і прикладними дослідженнями і інжинірингом, а також між усіма інноваційними ланцюгами.


Ключові слова


інтелектуальні інвестиції, промисловість, інновації, інноваційний процес

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Степаненко Д.М. Инновационная политика Республики Беларусь. – Мн.: Право и экономика. – 2005. – 283с.

International Financial Statistics Yeardook, vol. LI, IMF, 1998. – p.833-835.

Интеллектуальное обеспечение инновационной деятельности промышленных предприятий. Технико-экономический и методологический аспекты. – Минск, «Право и экономика». – 2007. – 523с.

Spruch W. Strategia postepu technicznego. – Warszawa. – 1973.

Инновации: теория, механизм, государственное регулирование Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Яковца. – М.: Изд-во РАГС. – 2000. – 237с.

Заятдинов А.Ф. Бюджетная эффективность промышленных инвестиционных проектов: системно-синергический подход. Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – М.:РГБ. – 2004.

Лапин В.Н. // Социальные аспекты управления нововведениями. – Таллинн. – 1981.

Брайан Т. // Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика. – 1989.

Санто Б. // Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс. – 1990.

Гохберг Л.М. // Статистика науки инноваций: краткий терминологический словарь. – М.: - 1996.

Молчанов И.Н. // Инновационный прогресс. – СПб.: 1995.

Левинсон А. // Экономические проблемы управления научно-техническим прогрессом. Опыт системного анализа. – М.: Экономика. – 1973.

Бешелев С., Гурвич Ф. // Нововведения и мы. – М.: Наука. – 1990.

Фатхутдинов Р.А. // Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. – СПб.: Питер. – 2003, - 400с.

Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер. – 2001. – 304с.

Johnston R.E. Technical Progress and Innovation // Oxford Economic Papers/ - 1966/ - Nr.2.

Harnian A.J. //The International Computer Industry. Innovation and Comparative Adwantage. – Cambridge (Mass): Harvard University Press. – 1971.

Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.Э. Управление инновациями в организациях. – М.: Омега-Л. – 2006. -415с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ