DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.95928

Аналіз науково-методичних підходів до оцінки рівня економічного розвитку підприємства.

Ганна Михайлівна Сєркова

Анотація


Стаття присвячена аналізу, узагальненню та систематизації існуючих науково-методичних підходів до оцінки економічного розвитку підприємства, що впливає на якість системи управління і ефективність функціонування самого підприємства. Відзначено, що для вітчизняної промисловості характерним є застосування груп показників використання матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів, завантаження обладнання та ефективності виробничо-господарської діяльності; натомість у ринковій економіці інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень є не лише економічні показники (рентабельність, прибутковість тощо), але й такі показники, як задоволення потреб і очікувань споживачів, удосконалення системи корпоративного управління, мотивування персоналу підприємства, поліпшення бізнес-процесу, задоволення потреб та інтересів акціонерів тощо. Констатовано, що аналіз впливу окремих чинників на підприємство дає можливість оцінити наявний рівень його розвитку та сприятиме визначенню подальшої стратегії розвитку, тому залежно від сфери дослідження та враховуючи власні наукові погляди, дослідники обґрунтовують різні групи чинників, що впливають на розвиток підприємств. Виділено наступні методи оцінки економічного розвитку підприємства, які розроблені вітчизняними авторами: полікритеріальна модель діагностики розвитку підприємства на основі бізнес-індикаторів; система оцінювання розвитку підприємств на основі чотирьох груп показників; непрямий метод оцінювання розвитку підприємств; система індикаторів техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства; модель оцінювання рівня розвитку підприємства; метод оцінювання рівня розвитку підприємства за показниками конкурентоспроможності; метод оцінювання рівня розвитку підприємства за фазою розвитку підприємства; метод оцінювання рівня розвитку підприємства за допомогою інтегрального показника; метод оцінювання рівня розвитку підприємства як ступеня реалізації потенціалу (міри відповідності між складовими потенціалу). Зауважено, що наявні науково-методичні підходи базуються на різних критеріях, різняться за цілями та призначаються для вирішення конкретних завдань.


Ключові слова


економічний розвиток підприємства, оцінка, метод, рівень розвитку, модель діагностики, система індикаторів, показники

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Балацкий О. Ф., Лапин Е. В., Акуленко В. Л. Экономический потенциал административных и производственных систем: Монография / Под общ. ред. О. Ф. Балацкого. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 972 c.

Григорьев В. В., Федотова М. А. Оценка предприятия: теория и практика / Под ред. В. В. Григорьева. – М: ИНФРА-М, 1997. – 320 с.

Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М: Финансы и статистика, 1999.

Портер Майкл Э. Конкуренция / Пер. с англ. – М: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 454 с.

Еськов О. Л. Стратегия конкурентной борьбы в переходной период / О. Л. Еськов, О. О. Толстикова // Економіка промисловості. – 2004. – № 2(24). – С. 151-153.

Зулькарнаев И. У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И. У. Зулькарнаев, Л. Р. Илясов // Маркетинг в России за рубежом. – 2001. – № 5 (36). – С. 17-27.

Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. Н. М. Ушакової. – К: Хрещатик, 1999. – 800 с.

Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: Монографія. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 с.

Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О. Г. Мельник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 344 с.

Тимощук М. Р. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: [монографія] / [М. Р. Тимощук, О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, Р. В. Шуляр, Н. Ю. Подольчак, І. Б. Олексів]. – К: УБС НБУ, 2007. – 449 с.

Самуляк В. Ю. Непрямий метод оцінювання рівня розвитку підприємств / В. Ю. Самуляк, Р. В. Фещур, С. В. Шишковський // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 286-291.

Евдокимов Ф. И. Индикаторы технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия / Ф. И. Евдокимов, В. С. Белозубенко // Экономика и маркетинг в 21 веке: материалы 3-й Междунар. науч. конф. студ. и мол. ученых, г. Донецк, 17-19 мая 2002 г. – Донецк, 2002. – С. 18-20.

Погорелов Ю. С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства: [монографія] / Ю. С. Погорелов. – Луганськ: Глобус, 2010. – 512 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л, Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 3-тє вид., випр. та доп. – К: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587 с.

Пономаренко В. С., Тридід О. М., Кизим М. О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія. – Харків: Вид. Дім “ІНЖЕК”, 2003. – 328 с.

Ефремов Л. И. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. – М: Финпресс, 1998. – 334 с.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – 2-ге вид., без змін. – К: КНЕУ, 2006. – 316 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ